რას ვაკეთებთ ჩვენ : დეტალური ახსნა

პროექტის კონსტრუქციის მენეჯმენტი

არ აქვს მნიშვნელობა თქვენი პროექტის მოცულობას ან კომპლექსურობას, ჩვენ გაძლევთ გარანტიას,  რომ პროექტის მიწოდება მოხდება დროულად და ბიუჯეტის გადაუჭარბებლად. ჩვენ ერთად  ვსაზღვრავთ, ვგეგმავთ, ვითვალისწინებთ, ვაინტეგრირებთ თქვენი პროექტის ყველა ასპექტს , რათა დავრწუმნდეთ იმაში,  რომ ის დააკმაყოფილებს თქვენს მოთხოვნებსა თუ სურვილებს.

ჩვენ მივილტვით იმისკენ, რომ შევქმნათ უმაღლესი ხარისხის პროექტები, და ამასთანავე შევინარჩუნოთ ზოგადი ეფექტურობა დასაწყისიდან საბოლოო შედეგამდე. ეს გარანტირებს სტაბილურ ოპერაციას და ქმნის შესანიშნავ ბალანსს დროსა და ხარისხს შორის.

ჩვენი პროექტის რეალობად ქცევით, ჩვენ ვადგენთ ჩვენს პრიორიტეტებს და ვკოორდინირებთ აქტივობებს ქველა აქციონერთან, იმისათვის რომ მოგცეთ გარანტია,  რომ პროექტი იქნება მიწოდებული უსაფრთხოდ და უმაღლესი საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით.

დიზაინი, ფრთხილი მენეჯმენტი

კონსეპტი და საბოლოო დიზაინის მენეჯმენტი

ეს არის სისტემა,  რომელიც შედგება მულტი-დისციპლინირებული პროექტებისგან, რომელსაც აკვირდება მომხმარებელი.  ამ დაკვირვებისას პროექტის მენეჯმენტის გუნდი აკეთებს შემდეგს :

ჩვენი გუნდი შეისწავლის არქიტექტურულ, სტატიკურ, მექანიკურ, ელექტრიკულინფრასტრუქტურას და გამორიცხავს უკვე გამოყენებულ  პროექტებს, გთავაზობთ შესწორებებს.

ჩვენი გუნდი გთავაზობთ ტექნიკურ  კოორდინაციას ,სანდოობას  გამოყენებულიპროდუქციის თვალსაზრისით.

ჩვენი გუნდი ამოწმებს ტექნიკური სიზუსტის დონეს პროექტის დიზაინში.

ჩვენ მოგაწვდით იდეებს ინჟინერული პრობლემების ღირებულებასთან დაკავშირებით და ვიღებთ დამსაქმებლის თანხმობას,  შემდეგ  კი ვადგენთ  საჭირო გეგმებს პროექტისთვის.

ჩვენი გუნდი აწარმოებსშესაფერის  კოორდინაციას რელევანტურ კონსულტანტებთან(ფასადი, ცეცხლი, ლიფტი, აკუსტიკა, განათება, უსაფრთხოება)

ბიუჯეტისა და განრიგის დაგეგმვის მენეჯმენტი

ამ კონტექსტში პროექტის მენეჯმენტის გუნდი ასრულებს შემდეგს :

მას შემდეგ რაც პროექტის ნახაზები შესრულდება დამკვეთის სურვილების შესაბამისად ჩვენი გუნდი ადგენს ზუსტ ბიუჯეტს და წარუდგენს დამკვეთს.

ჩვენი გუნდი გამოითვლის სამუშაოს დასრულების ოპტიმალურ დროს , შეადგენს მისაღებ სამუშაო განრიგს პრიმავერას პროგრამის გამოყენებით და წარუდგენს მას დამსაქმებელს თანხმობის მისაღებად.  ის ამოწმებს კონტრაქტორთან სამუშაო განრიგის იმპლიმენტაციას და გამოყოფს საჭირო გაფრთხილებებს.

პრიმავერა წარმოადგენს ფულის დინების პროექციას დამსაქმებლისთვის, ზუსტად გამოთვლილი ბიუჯეტის დამატებით ცხრილთან მიმართებაში,  რომელიც შექმნილია სამუშაო განრიგთან ერთად.

დანახარჯის მენეჯმენტი

ამ კონტექსტში, დანახარჯის მენეჯმენტის გუნდი აკეთებს შემდეგს :

ჩვენი გუნდი ადგენს პრიორიტეტებს უკვე შეთანხმებული და დადასტურებული სამუშაო განრიგის მიხედვით.

ჩვენი გუნდი გადახედავს მოთხოვნილ შენაძენებსდა წარადგენს მათ საჭირო კომენტარებითდამსაქმებელთან.

დოკუმენტაციის მენეჯმენტი

ამ კონტექსტში პროექტის მართვის გუნდი ასრულებს შემდეგს :

გუნდი შეისწავლის დოკუმენტებს, რომლებიც მომზადებულია პროექტის დიზაინერების მიერ და აკეთებს საჭირო გაფრთხილებებს.

ჩვენი გუნდი გარანტირებს, რომ ბიუჯეტის შეფასება, პროექტის სპეციფიურობანი, რომლებიც არიან დოკუმენტაციის პაკეტის ნაწილში, იქნება სრულად და ყურადღებით მომზადებული.

ჩვენი გუნდი გთავაზობთ დახმარებას თუ საჭირო გახდება კონტრაქტორის მოძებნა.

ჩვენი გუნდი შეისწავლის და გამოიკვლევს კვალიფიკაციებს, სერტიფიცირებას, ფინანასური ან ტექნიკური შესაძლებლობებისა და კონტრაქტორის ცოდნის ჩათვლით.

ჩვენი გუნდი გთავაზობთ პერსპექტიული კონტრაქტორების მოძიებასა და მათ შერჩევას .

კონსტრუქციის მენეჯმენტი

ფიზიკური რეალიზაციის დაკვირვებადა კონტროლი

ამ აქტივობასთან დაკვირვებით, პროექტის მართვის გუნდი ასრულებს შემდეგს :

ჩვენი გუნდი გარანტირებს რომ ძირითადი და დეტალური პროექტის გეგმები, რომლებიც მომზადებული იქნება კონტრაქტორის მიერ, იქნება შემოწმებული და განხილული დამსაქმებელთან ერთად და პროექტი იქნება შენარჩუნებული ძირითადად საპროექტო გეგმასთან მიმართებაში.

ჩვენი გუნდი უზიარებს აქტიურ რჩევებსა და შეთავაზებებს კონტრაქტორს, რათამოხდეს ინფორმაციის მოწოდება კრიტიკულ ეტაპებზე და შეზღუდვებზე ძირითად გეგმაში და დეტალური პროექტის გეგმის შესწავლაში, რომელიც უნდა იყოს მომზადებული კონტრაქტორის მიერ, ასევე აკონტროლებენ ყველა შესაძლო გადახრას და სთავაზობენ გამოსავალს.

ჩვენი გუნდი სასწრაფოდ აფრთხილებს და აწვდის ინფორმაციას დამსაქმებელს ყველა შესაძლო პრობლემაზე , რომელიც საჭიროებს დამსაქმებლის თანხმობას. გარანტირებს, რომ დამსაქმებელი ჩართულია და მიყვება თანხმობის პროცედურას.

ჩვენი გუნდი აბარებს მოხსენებას დამსაქმებელს ყოველთვიურად.  მოხსენება მოიცავს და განიხილავს პროექტის ფიზიკურ და ფინანსურ პროგრესს, განიხილავს სამუშაო ძალასა და მატერიალურ ეფექტურობას, აზიარებს სტატუსსა და ფოტოებს სამშენებლო მოედნიდან, განიხილავს პირობებს ხარისხიან სამიზნეებზეე, ბიუჯეტსა და დროზე, რაც გამოაჩენს ყველა შესაძლო გადახრას.

ჩვენი გუნდი შეისწავლის პერიოდულ მოხსნებებს ,რომლებიც მომზადებულია კონტრაქტორის მიერ და გარანტირებს ,რომ დამსაქმებელი ინფორმირებული იქნება  განხილულ შენიშვნებთან დაკავშირებით.

ტექნიკური გამოყენება და სამშნებელო მოედნის კონტროლი

ამ კონტექსტში, პროექტის მენეჯმენტის გუნდი ასრულებს შემდეგს :

დამსაქმებელთან ერთად პროექტის მენეჯმენტის გუნდი ოფიციალურად ახდენს კონტრაქტორის მიერ მოედანზე მიმდინარე პროცესების კონტროლს შესაბამისი პროტოკოლის მიხედვით.

ჩვენი გუნდი განიხილავს სამუშაო უსაფრთხოებასა  და რისკის საკითხებს,  რომელიც მომზადებულია კონტრაქტორის მიერ და ამოწმებს დავალებებსა და ოპერაციებს , წარადგენს დამსაქმებელთან.

ჩვენი გუნდი ამზადებს  ხარისხის კონტროლის გეგმებს,  უკვე გამოყენებული სპეციფიკაციების მიხედვით და ახდენს  კონტრაქტორის მონიტორინგსა და კონტროლს. განიხილავს შედეგებს და იღებს გადაუდებელ ზომებს რაიმე შეუსაბამობის აღმოსაფხვრელად.

ჩვენი გუნდი ახორციელებს უსაფრთხოების შემოწმებას მოედანზე.

განრიგისა და რესურსების მენეჯმენტი

ამ კონტექსტში, პროექტის მენეჯმენტის გუნდი აკეთებს შემდეგს :

ჩვენი გუნდი გამოყოფს სამიზნე თარიღებს პროექტის ძირითადი გეგმის შესრულების ჭრილშიპროექტის მიზნების და დეტალური პროექტის გეგმის გათვალისწინებით. მიყვება აქტივობების რეალურ შესასრულებელ თარიღებს, განიხილავს პროგრესის შედეგს და წარადგენს დამსაქმებელთან.

ჩვენი გუნდი მიყვება სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი რესურსების დანახარჯს,  რომელიც მითითებულია დანახარჯის გეგმაში, რომელიც მომზადებულია კონტრაქტორის მიერ.

ჩვენი გუნდი აწვდის ინფორმაციას დამსაქმებელს ნებისმიერი კრიტიკული სიტუაციის შესახებ ძირითადად პროექტის გეგმაში ან დეტალური პროექტის გეგმაში.

ჩვენი გუნდი გუნდი აწარმოებს ბაზრის  კვლევას საჭირო და სანდო  რესურსებთან დაკავშირებით,  რომ თვითონ დამსაქმებელმაც შეძლოს გამოყენება,ასევე  მართავს შეკვეთისა და ყიდვის პროცესებს დამსაქმებელთან ერთად.

ჩვენი გუნდი აკვირდება იარაღებსა და დანადგარებს( რომლის მოწოდებაც კონტრაქტორის ვალდებულებაა კონტრაქტის მიხედვით)  თუ არის ზემოთ აღნიშნული შეკვეთილი საჭირო დროს და არის თუ არა დამაკმაყოფილებელ კონდიციაში.

ცვლილების მენეჯმენტი

ამ კონტექსტში, პროექტის მენეჯმენტის გუნდი აკეთებს შემდეგს :

ჩვენი გუნდი შეისწავლის პოტენციური ცვლილების მოთხოვნებს დამსაქმებლისგან ან კონტრაქტორისგან, აკონტროლებს ანალიზს, ქმნის შენიშნვებს მოთხოვნებთან დაკავშირებით და გარანტირებს, რომ გადაწყვეტილება არის მიღებული დამკვეთის თანხმობის შემდეგ.

ჩვენი გუნდი ამზადებს ცვლილების მოთხოვნებისა და შედეგების სიას.

ჩვენი გუნდი კოორდინაციას უწევს  და აკვირდება ცვლილებებს,  დამატებით მოთხოვნებს, რომლებიც დაკავშირებულია საქმესთან და დადასტურებულია საჭიროებისამებრ დამსაქმებლისა  და დამატებითი კონტრაქტორების მიერ.

ჩვენი გუნდი აკვირდება დოკუმენტაციას, განიხილავს და აკონტროლებს ხარისხს, დროს, დანახარჯის ეფექტურობას და გარანტირებს საჭირო კოორდინირებას.

კონტრაქტის მენეჯმენტი, ღირებულების ეფექტურობა, დანახარჯის კონტროლი

ამ კონტექსტში, პროექტის მენეჯმენტის გუნდი აკეთებს შემდეგს :

ჩვენი გუნდი გარანტირებს კონტროლს კონტრაქტის პირობების და ფლიგელების შესრულებასთან დაკავშირებით, (გაფორმებული კონტრაქტორსა და დამსაქმებელს შორის) კონტრაქტორის მიერ გათვალისწინებული პროცესების ჩათვლით.

პროცესზე დაკვირვებით, ჩვენი გუნდი განიხილავს ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობებსა და მტკიცებულებებს კონტრაქტორსა და დამსაქმებელს შორის ,  ეხმარება დამკვეთს.

ჩვენი გუნდი მართავს შესაფერის  ინჟინერულ შესწავლებს,  რომლებიც დაყრდნობილია დანახარჯის-მოგების პრინციპებზე ქარხანაში, სადაც ინჟინერიის ღირებულება გადაწყვეტილია და თან ერთვის დოკუმენტაციას,  რომელიც უნდა შექმნას კონტრაქტორმა შემდეგ კონტექსტში.

ჩვენი გუნდი პერიოდულად ანახლებს და წარადგენს, ცვლილებებს გათვალისწინებულ ბიუჯეტში , რომელიც ხდება საჭიროებისამებრ. ახალი ეტაპი  ან საჭირო ინჟინერიის სწავლებები.

ჩვენი გუნდი აკვირდება ფაქტორებს, რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიონ ბიუჯეტის ცვლილება, განსაზღვრავს ეფექტს პროექტზე, რესურსებზე, ბაზრის ცვლილებაზე და გარანტირებს , რომ გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული დამკვეთთან წარდგენისა და თანხმობის მიღების შემდეგ.

ჩვენი გუნდი ამოწმებს, შუალედურ გადახდებს და დანამატებს კონტრაქტის პირობების შესრულებასთან დაკავშირებით, ცვლილებების შეტანის შემდეგ(თუ საჭირო გახდა) ისინი მას წარადგენენ დამკვეთთან თანხმობის მისაღებად.

ჩვენი გუნდი გარანტიას იძლევა რომ აქტივობები არის შესრულებული ტექნიკური სპეციფიკაციებისა და კონტრაქტის პირობების მიხედვით., აკვირდება ზრდას და კლებას.

ჩვენი გუნდი ამოწმებს ახალ საცალო ფასებს.(ანალიზის საფუძველზე) არის თუ არა ბაზრის მოთხოვნისამებრ და უგზავნის დამკვეთს დასადასტურებლად.

ჩვენი გუნდი გარანტირებს რომ ბიუჯეტი და ფინანსური რესურსების  დინების ცხრილი არიან შეთავსებადი WBS-ზე  დაფუძნებულ ძირითად პროექტის დეტალურ გეგმასთან, რომელიც მომზადებულია კონტრაქტორის მიერ. გუნდი რეგულარულად აკვირდება ამ პროცესს და პერიოდულად  წარუდგენს დამკვეთს.

მიწოდების მენეჯმენტი

შემოწმებისა და ექსპლუატაციის პროცესი

ამ კონტექსტში, პროექტის მენეჯმენტის გუნდი აკეთებს შემდეგს :

ჩვენი გუნდი ამზადებს და მართავს პროექტის შემოწმებისა და ექსპლუატაციის პროცედურებს პროექტის ავოტრებთან, კონსულტანტებთან და კონტრაქტორთან ერთად.

ჩვენი გუნდი აგროვებს დოკუმენტებს შენობის გამოყენებასთან დაკავშირებით, გაფრთხილების დოკუმენტებსა და ინსტრუქციის ოპერაციებს ქარხნებისგან,  კომპანიებისგან და  კონტრაქტორისგან.  ეს გარანტირებს, რომ ისინი შექნმილია მოთხოვნის მიხედვით და მიწოდებულია დამკვეთთან.

ჩვენი გუნდი გარანტირებს, რომ მიწოდება შესრულებულია შენობის ოპერატორებთანშეთანხმებით და კონტრაქტორის მიერ დასაქმებული პერსონალი ან დანადგარის სისტემების სპეციალისტი ქარხანაში კვალიფიციურია.

ჩვენი გუნდი გარანტირებს, რომ კონტრაქტორი უზრუნველყოფს შენახვისა და შეკეთების პროცედურებს და პერიოდულად შეინახავს სისტემის პროგრამებს , მიაწოდებს მათ დამკვეთს.

დროებითი და საბოლოო დამტკიცების პროცესის მენეჯმენტი

ამ კონტექსტში, პროექტის მენეჯმენტის გუნდი აკეთებს შემდეგს :

ჩვენი გუნდი გარანტირებს,  რომ კონტრაქტორი მოამზადებს დროებით და საბოლოო დამტკიცების გეგმებს, შექმნის ლოკაციაზე დაყრდნობილგადაწყვეტილებებს, შეინახავს და წარადგენს ფორმატებს , რომლებიც იქნება გამოყენებული  , განხილული და დადასტურებული დამკვეთის მიერ.

ჩვენი გუნდი შეადგენს კომიტეტს დროებითი და საბოლოო დამტკიცებისათვის, დამკვეთთან დაკავშირებით და დაურთავს ინჟინრების,  არქიტექტორების, ექსპერტების შესახებ ინფორმაციას, მათი რელევანტური დისციპლინის დამტკიცების დასადასტურებლად.

ჩვენი გუნდი შექმნის დამტკიცების დოკუმენტაციას, კომისიას (დამკვეთის შექმნილ), იმ ფორმატისა და დამტკიცების კრიტერიუმის მიხედვით, რომელიც არჩეულია დამკვეთის მიერ, და გამოყოფს დაუმტკიცებელ პროდუქტებს.
ჩვენი გუნდი შეინახავს დროებითი და საბოლოო დამტკიცების დოკუმენტებს. ის ასევე გარანტირებს , რომ კონტრაქტორი შეასწორებს ყველა დეფექტს და დაასრულებს მათ.

ჩვენი გუნდი შემოწმებს საბოლოო გვერდს, რომელიც მომზადებულია  კონტრაქტორის მიერ . მისცემს თანხმობას და გაგზავნის დამკვეთთან მისი თანხმობის მისაღებად.

ხარისხის მენეჯმენტი და დაკვირვების პროცესი

ეს სერვისი შეიძლება შესრულებული იყოს როგორც სრული ასევე დროებითი ინსპექციის მოედანზე. ხარისხის მართვის გეგმა, რომელიც მოიცავს ხარისხის კონტროლის მექანიზმებსა და კონტროლის ოფიცრებს , მომზადებულია და შესრულებულია გეგმის მიხედვით. ჩვენი გუნდი ამოწმებს, აკონტროლებს, ატარებს ექსპერიმენტებს, აკვირდება პერფორმანსებს, იმისთვის რომ გასცეს ხარისხის სპეციფიკაციებთან სიზუსტის გარანტია.

ამ სერვისის, პროექტის მენეჯმენტის გუნდი აკეთებს შემდეგს :

ჩვენი გუნდი ასრულებს  აბსოლუტურ კონტროლს მოედანზე , რათა  გარანტია გასცეს ქარხანა მოედანზე შექმნილი ტექნიკური მოთხოვნების მიხედვითა და კრიტერიუმებით,  რომლებიც მითითებულია პროექტის ნახაზებში. ამის ფარგლებში ის აკეთებსხარისხის კონტროლის გეგმას, რომელიც შეიცავს ძირითადი პროცედურების სიას და დამტკიცების კონდიციებს.

ჩვენი გუნდი ამოწმებს ყველა ტექნიკურისპეციფიკაციის სიზუსტეს , რომელიც დადგენილია დიზაინის შედგენის დროს. (ან შემდეგაა გამოყოფილი სუბ კონტრაქტორის მიერ) და აკეთებს დამატებით ტექნიკურ სპეციფიკაციას საჭიროებისამებრ.

მუშაობის დასრულებისას, ჩვენი გუნდი აგროვებს გარანტირებულ სერტიფიკატებსყველა გამოყენებული რესურსისთვის მოედანზე და უგზავნის დამსაქმებელს , როგორც დოკუმენტაციას.

ჩვენი გუნდი ამოწმებდს და ამტკიცებს მეთოდების(რომლებიც შემოთავაზებულია სუბ კონტრაქტორის მიერ) , რომელიც ეყრდნობაკონტრაქტში  აღნიშნული ხარისხის სტანდარტებს და ითვალისწინებს კონსტრუქციის წესებს გამოსაყენებელი პროდუქციის მხრივ.

ჩვენი გუნდი აწვდის კრიტიკულ ინფორმაციას სუბ კონტრაქტორს,  ტექნიკურ  გუნდს მოედანზე დამზადებული პროდუქციის ყოველ ეტაპზე.

ჩვენი გუნდი გამოთქვამს არაერთ შენიშვნასა თუ რჩევას , რომელიც საჭიროა იმ პრობლემების გადაწყვეტაში , რომლებიც შეიძლება შეიქმნას მოედანზე პროდუქციის დამზადებისას და ასევე განიხილავს და  ადასტურებს სუბ კონტრაქტორის რჩევებსა და შენიშვნებს.

ჩვენი გუნდი აწვდის ინფორმაციას პასუხისმგებელ პირებს შესწორებებისთვის მაშინ თუ სუბ კონტრაქტორის შექმნილი პროდუქტი არ აკმაყოფილებს სტანდარტებსა და სპეფიციკაციებს,  რომლებიც განსაზღვრულია კონტრაქტით.

ჩვენი გუნდი ადასტურებს ნახაზებს , რომლებიც შედგენილია სუბ კონტრაქტორის(შემცვლელი კონტრაქტორის) მიერ, ასევე ადასტურებს მატერიალურ შემოთავაზებებს საწარმოსგან. ამ კონტექსტში, იმისათვის , რომ მოხდეს საჭირო ბაზრის  კვლევა მოცემული საწარმოსთვის, ჩვენი გუნდი ამოწმებს რამდენად გამოსადეგია შემოთავაზებული რესურსი ტექნიკურ დონეზე და მის ეფექტს ბიუჯეტზე.

ჩვენი გუნდი ახდენს საჭირო დაგეგმარებას სუბკონტრაქტორისთვის(შემცვლელი ან უმცროსი),რათა  მან იმუშაოს მოედანზეტერიოტრიული უსაფრთხოების წესების დაცვით. გუნდი ასევე აკვირდება სუპერვაიზირებსაღნიშნულისგანხორციელების პროცედურებში.

ჩვენი გუნდი გარანტირებს(დამკვირვებლის სახელითაც), რომ სუბკონტრაქტორებს ექნებათ ოფიციალური დოკუმენტაცია რომელიც დასჭირდებათ მოედანზე სამუშაოდ, ხოლო სუბკონტრაქტორები დააკმაყოფილებენ და შეასრულებენ თავიანთ ოფიციალურ ვალდებულებებს (მაგალითად, სოციალური ჯანდაცვის დაზღვევის გადახდის შექმნა დასაქმებულთათვის, მოედნის შეფის ამოცნობა და ა.შ) მანამდე სანამ მუშაობენ მოედანზე.

ტექნიკური კონსულტაცია

ჩვენი მიზანია, რომ შევამციროთ პროექტის რისკები ჩვენი დამსაქმებლისთვის და მაქსიმალურად გავზარდოთ ბრენდის ღირებულება. ჩვენი საერთაშორისო ხარისხის სტანდარტებისცოდნით ჩვენ ვაწვდით ჩვენს მომხმარებლებს ინტეგრირებული სერვისის გამოცდილებას მთელი პროექტის განმავლობაში.

ჩვენ ვიძლევით გარანტიას , რომ ჩვენი დამსაქმებლები მიაღწევენ თავიანთ მიზნებს იმდენად სწრაფად,  რამდენადაც შესაძლებელია. სწორედ ამიტომაც ჩვენ მათ ვთავაზობთ მათზე მორგებულ გამოსავალს,  სურვილებისა და საჭიროებების შესაბამისად.  ჩვენ ძირითადი სერვისი ტექნიკური კონსულტაციის სფეროში მოიცავს შემდეგს :

დიზაინის კოორდინაცია და განხილვა
პროექტის ტექნიკური განაწილება და  ინჟინერიის ანალიზის მიზანშეწონილობისა და  ღირებულების ანალიზი
პროექტის დახურვის კონსულტაცია
ხარისხის კონტროლი და დაკვირვების ტექნიკური კონსულტაცია

საჭირო დოკუმენტაცია  და შეთავაზების კონსულტაცია
დამსაქმებლის რეპრეზენტაცია და სტრატეგიული პროექტის განვითარების კონსულტაცია

DELIVERY STAGE MANAGEMENT

კლიენტები

წევრობა