დიზაინის მენეჯმენტი

Design Management

იმისათვის,  რომეფექტურად დავაკმაყოფილოთ კლიენტის მოთხოვნები, დიზაინი უნდა იყოს პროფესიონალურად გამართული.
CPM-ისსპეციალისტები გამოიყენებენ უახლეს ტექნიკებსა და მეთოდებს კონსტრუქციული აქტივობის დიზაინისა და დაგეგმვის ფაზაში.  სრული ტექნიკური გაგების, ცოდნისა და სტრუტქტურული  მართვის მიდგომით, CPM გარანტირებს პროექტის  ეფექტურ და სანდო მიწოდებას.